fbpx

Algemene voorwaarden Fight Gym Choy-Bo

1. Algemeen

Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Fight Gym Choy-Bo. Een deel van deze algemene voorwaarden zijn vermeld op het inschrijfformulier. De uitgebreide algemene voorwaarden liggen ter inzage op de sportschool en zijn te downloaden van www.fightgymchoybo.nl. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Fight Gym Choy-Bo en de sporter, zijn deze algemene voorwaarden daarvan een onderdeel en daar onlosmakelijk mee verbonden.

 • De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
 • Fight Gym Choy-Bo behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede het sportrooster, openings- en sluitingstijden, contributie en overige tarieven te wijzigen.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fight Gym Choy-Bo gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De sporter traint uitsluitend op eigen risico.
 • Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Fight Gym Choy-Bo aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.
 • Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 2 maanden bewaard, waarna het Fight Gym Choy-Bo vrijstaat daarmee naar believen te handelen.
 • De sporter verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen Fight Gym Choy-Bo tot vergoeding van kosten, schaden en/of interessen als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens het in het ongerede geraken van achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • Fight Gym Choy-Bo is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van voertuigen of andere vervoersmiddelen van leden als gevolg van het parkeren op het terrein van Fight Gym Choy-Bo.
 • Fight Gym Choy-Bo is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, nog voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

3. Lidmaatschap en betaling

 • Bij het afsluiten van abonnementen, wordt het verschuldigde inschrijfgeld in één keer afgeschreven voor het resterende maandbedrag. Vanaf de eerstvolgende maand van lidmaatschap, volgend op de maand van ingang, wordt de contributie iedere maand bij vooruitbetaling geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.
 • De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandcontributie en andere aan Fight Gym Choy-Bo toekomende bedragen.
 • Indien het maandcontributiegeld en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt 5,- administratiekosten, per maand, per post, in rekening gebracht.
 • Indien na herinnering dit bedrag niet binnen 14 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van Fight Gym Choy-Bo, zal Fight Gym Choy-Bo de vordering uit handen geven aan haar incassobureau, dat voor en namens Fight Gym Choy-Bo voor de inning zal zorgen. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Het lid verbindt zich reeds nu voor alsdan om die aan genoemd bureau toekomende incassokosten te voldoen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van het lid noodzakelijk geworden. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is, alsmede  5,- porto- en administratiekosten.
 • Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Fight Gym Choy-Bo zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
 • Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van de contributie, tenzij Fight Gym Choy-Bo de sporter vooraf van de verplichting heeft ontheven.
 • Bij opzegging vervalt het huidige lidmaatschap.
 • Bij her inschrijving dient opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.
 • Bij fouten die zijn gemaakt door leden of Fight Gym Choy-Bo waarin er nog een verschuldigd lidmaatschap open staat behoort het lid dit alsnog met terugwerkende kracht te betalen bij de volgende maandafschrijving.

4. Looptijd en opzegging

 • Het lidmaatschap is een doorlopend abonnement en kan alleen door opzegging worden beëindigd.
 • Fight Gym Choy-Bo hanteert maand en jaarcontracten, welks na afloop stilzwijgend met 1 maand wordt verlengd.
 • Indien een jeugdlid de leeftijd van 19 jaar bereikt, zal zijn/haar abonnement worden aangepast aan het abonnement bij deze leeftijdscategorie, waarbij de looptijd van een eerder gesloten abonnement bindend blijft.
 • Het lidmaatschap kan alleen eindigen op de laatste dag van een maand, met een opzegtermijn van minimaal een maand.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient fysiek te gebeuren bij de balie. Dit kan gedurende de openingstijden van de gym.

5. Kleding

 • Fight Gym Choy-Bo bepaalt aan welke eisen de benodigde sportkleding dient te voldoen. Andere sportkleding is niet toegestaan. De sporter zal zelf voor eigen rekening voor aanschaf van die kleding zorgen.
 • Het dragen van sportkleding is verplicht. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
 • Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding alsmede kleding met aanstootgevende, beledigende, discriminerende of opruiende teksten en/of afbeeldingen is niet toegestaan. Het dragen van sieraden en piercings is tijdens de sportactiviteiten niet toegestaan. Wanneer deze niet verwijderd kunnen worden, dienen deze te worden afgeplakt.
 • Nagels dienen ten alle tijden kort geknipt te zijn.
 • Tatoeages die aanstootgevend zijn, beledigende, discriminerende en/of opruiende teksten en/of afbeeldingen bevatten dienen tijdens het verblijf in het sportcentrum te zijn bedekt.

6.  Drank, etenswaren en roken

 • Fight Gym Choy-Bo is een rookvrij sportcentrum. 
 • Drank en etenswaren mogen genuttigd worden in de kantine. In de dojo zijn alleen flesjes water toegestaan.

7. Gedrag sporter

 • Fight Gym Choy-Bo kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren.
 • Het lid houdt zich aan beslissingen en instructies, gegeven door de directie en/of de instructeur die de sportactiviteit begeleidt. Bezoekers/toeschouwers bemoeien zich niet met de (inhoud) van de sportactiviteit. 
 • Het lid zorgt ervoor dat hij/zij minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig is.
 • De sporter dient na afloop van de sportactiviteit geleende/gehuurde attributen (handschoenen, scheenbeschermers, pads, kussens, etc.) geordend op te ruimen.
 • Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Fight Gym Choy-Bo in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van Fight Gym Choy-Bo kunnen benadelen, geeft Fight Gym Choy-Bo en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van inschrijf-/entreegeld of contributie.

8. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties

 • Fight Gym Choy-Bo behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en/of gedurende de (school)vakanties de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten en/of het sportrooster aan te passen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van contributie.
 • Fight Gym Choy-Bo behoudt zich het recht voor over het gehele of een deel van het centrum te beschikken of te laten beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, vieringen, etc.
 • Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Als het lid daar bezwaar tegen heeft dient hij dat van tevoren expliciet aan te geven bij de trainer en/of beeldmaker.

9. Kinderen en huisdieren

 • Het lidmaatschap voor de jeugd (12 tot 18 jaar) dient goedgekeurd te zijn door een ouder of voogd.

10. Lid gegevens

 • De persoonlijke gegevens van leden van Fight Gym Choy-Bo worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen gebruik.
 • Informatie over sporttijden en andere activiteiten van Fight Gym Choy-Bo worden gepubliceerd via e-mail, op locatie, de website en via social media

11. Gedragsregels

 • Van elk lid van Fight Gym Choy-Bo wordt respect, discipline, sportiviteit, enthousiasme toewijding voor de sport en een goede teamgeest verwacht. Zowel ten opzichte van de trainer als ten opzichte van medeleden. Ieder lid van de sportschool wordt zowel binnen als buiten de sportschool als sportvriend en als mens geaccepteerd.

12. Vertrouwenskwesties

 • Seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging, pesterijen en lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onacceptabel bij Fight Gym Choy-Bo.
 • Om leden te helpen die ermee te maken hebben, heeft het NOC*NSF vertrouwenscontactpersonen opgeleid voor de vechtsport. Bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan je grensoverschrijdend gedrag melden. Als je niet bij een trainer of sportschoolhouder terecht kan of wil, benader dan een VCP. De VCP kan achterhalen wat er is gebeurd, en inschatten wat de beste vervolgstappen zijn. Een melding van grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Maar vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid betekent dat een melding nooit zomaar met iemand mag worden gedeeld. Maar concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals aanranding of verkrachting, moet wel worden gemeld. Hiervoor neemt de VCP contact op met het Centrum Veilige Sport.
 • Ook heeft de Vechtsport Autoriteit een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag geschreven. Sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en anderen vinden hier informatie over het voorkomen van en omgaan met onacceptabel gedrag.
Chat openen
1
Proefles plannen?
Meteen een proefles plannen? Stuur ons een appje! Je bent van harte welkom tijdens onze lessen Bijvoorbeeld op:

- Maandag om 18.30 uur
- Dinsdag om 19.00 uur (zaktraining)
- Woensdag om 18.30 uur
- Donderdag om 19.00 uur (zaktraining)
- Vrijdag om 19.00 uur

Tot snel!